OPŠTI USLOVI

USLOVI i ODREDBE

Uslovi korišćenja internet stranicewww.kafune.rs

 1. Definicije:

Internet stranica www.kafune. rs (u daljem tekstu „internet stranica“) je vlasništvo firme La Fantana D.O.O. (u daljem tekstu: La Fantana), sa sedištem u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija, br. 12G, matični broj 17535480, poreski identifikacioni broj 103228707, registrovane kod Agencije za privredne registre pod br. 3834/2005

Sajt je besplatan alat za prezentaciju proizvoda, događaja, komercijalnih akcija i usluga koje nudi La Fantana, pristupom istom i njegovim korišćenjem.

U ovom dokumentu, izraz “internet stranica” označava i odnosi se na bilo koji deo navedene internet stranice i / ili njenog sadržaja.

Korisnik stranice je bilo koji fizički ili pravni posetilac sajta, koji će imati mogućnost da se raspita o proizvodima, uslugama, komercijalnim akcijama La Fantane i da naručuje putem Interneta (onlajn kupovina).

Ostale usluge koje će tokom vremena biti implementirane u okviru internet stranice podležu istim uslovima, osim ako nemaju jasno formulisane uslove korišćenja.

Sadržaj stranice: sve informacije na sajtu u obliku teksta, podataka, softvera, audio ili video datoteka, statičkih slika, WEB grafičkih elemenata, grafikona, simbola, programa i bilo kojih drugih podataka.

 

 1. 2. Korišćenje sajta. Sadržaj.
 2. 2.1. Sadržaj sajta je vlasništvo kompanije La Fantana i partnerskih kompanija koje će se navoditi kao izvor sadržaja. Može se preuzeti, distribuirati, prodati ili preneti na bilo koji način samo uz pisanu saglasnost kompanije La Fantana.
 3. 2.2. Sadržaj Sajta zaštićen je zakonom o autorskim i srodnim pravima.
 4. 2.3. Korišćenje bez pristanka La Fantane bilo kojeg elementa sadržaja internet stranice podrazumeva odgovornost korisnika, u skladu sa važećim zakonodavstvom.
 5. 2.4. Objave bilo koje informacije ili podataka u obliku poruke, teksta, slike, audio i / ili video datoteke ili bilo koje druge vrste materijala, bez obzira na način objavljivanja ili prenošenja (javnog ili pojedinačnog), od strane bilo kog fizičkog ili pravnog lica, osim La Fantane vrši se na isključivu odgovornost osobe koja je izvor ovih materijala, a La Fantana nije ni na koji način odgovorna za sadržaj ili način objavljivanja ovih informacija.
 6. 2.5. Korisnicima ove internet stranice izričito je zabranjeno da koriste i sajt i usluge koje su na njemu dostupne u svrhu prenošenja, preuzimanja, objavljivanja ili prenosa bilo kakvih podataka čiji je sadržaj nezakonit, krši prava intelektualnog vlasništva i u suprotnosti je sa dobrim moralom ili javnim redom.
 7. 2.6. La Fantana ima pravo (ali ne i obavezu) da obriše bilo kakav sadržaj takve vrste identifikovan na internet stranici, ne odgovarajući ni na koji način za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat vrste komunikacije u gore navedenoj kategoriji.

 

 1. 2.7. Kompanija La Fantana u svakom trenutku zadržava sledeća prava bez prethodne najave:

o da izmeni ili doda nova pravila i ograničenja u vezi sa sadržajem internet stranice;

o pravo izmene ili ažuriranja bilo koje usluge ili prava korišćenja bilo koje usluge;

o pravo izmene pojmova i uslova korišćenja internet stranice i bilo kojih drugih komercijalnih uslova;

 

 1. 2.8. La Fantana ne prihvata odgovornost za:

o kašnjenja ili nemogućnosti pristupa / korišćenja sajta,

o izmenu, obustavu ili ukidanje internet stranice, u celini ili delimično,

o Izmenu ili brisanje materijala objavljenih na internet stranici.

 

 1. Korišćenje / pristup internet stranici www.kafune.rs Registracija na Sajtu
 2. 3.1. Korišćenjem / pristupom internet stranici www.kafune.rs , svi korisnici izričito potvrđuju da prihvataju ove uslove i odredbe
 3. 3.2. Korišćenje internet stranice www.kafune.rs od strane korisnika vrši se na vlastitu odgovornost.
 4. 3.3. Za korišćenje usluga koje nudi internet stranica – ukoliko je potrebno popuniti registracioni obrazac, otvoriti nalog, dobiti „korisničko ime“ i lozinku – korisnici su dužni da dostave tačne i potpune podatke prema registracionom obrascu i da ih obnove, tada kada situacija to zahteva, podaci o registraciji moraju biti tačni i potpuni.
 5. 3.4. Korisnicima je izričito zabranjeno da koriste lažne podatke ili da ilegalno prenose elektronske poruke ili bilo kakvu drugu komunikaciju u ime drugog fizičkog ili pravnog lica ili u ime bilo kojeg drugog entiteta.
 6. 3.5. U slučaju neovlašćenog pristupa računu od strane trećih lica ili zbog nepoštovanja legalnog načina korišćenja internet stranice od strane korisnika, La Fantana ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice koje mogu nastati.
 7. 3.6. U slučaju davanja netačnih ili nepotpunih informacija, La Fantana zadržava pravo da suspenduje ili ukine korisnički račun i da odbije sve pokušaje korišćenja usluga sajta.
 8. 3.7. Svako kršenje ovih pravila može se prijaviti na: office@lafantana.rs
 9. Ograničenje / otkazivanje prava na pristup / korišćenje internet stranice
 10. 4.1. La Fantana zadržava pravo bez obaveze prethodnog obaveštenja:

o da prekine pružanje internet stranice (u celini ili delimično), u bilo koje vreme,

o da otkaže / izbriše u bilo kojem trenutku bilo koji nalog i / ili ograniči pristup bilo kog korisnika računu i / ili internet stranici (na primer, ako se utvrdi da korisnici krše uslove i odredbe korišćenja internet stranice – , ako se pojave tehnički ili bezbednosni problemi itd.).

o da ograniči pravo korisnika internet stranice ako je sadržaj koji je objavljen nelegalan, krši prava intelektualnog vlasništva, sadrži viruse, tekstove u vezi sa različitim promotivnim kampanjama itd.

 1. Zaštitni znakovi, autorska prava i softver
 2. 5.1. “La Fantana”; Kafune i drugi znakovi, logotipi su registrovani zaštitni znakovi kompanije La Fantana DOO.
 3. 5.2. Zaštitni znakovi kompanije La Fantana ne mogu se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu povezani sa kompanijom La Fantana, osim ako prethodno nije data pisana dozvola kompanije La Fantana.
 4. 5.3. Svi ostali zaštitni znaci koji nisu u vlasništvu La Fantane, ali se pojavljuju na ovoj internet stranici vlasništvo su njihovog vlasnika, koji mogu ili ne moraju biti u ugovornim odnosima sa kompanijom La Fantana i / ili njenim povezanim licima.
 5. 5.4. Ako nije drugačije određeno, sajt, uključujući sav njegov sadržaj, kao što su dizajn, tekst, grafika, logotipi, slike, audio snimci, kao i drugi aspekti internet stranice i sadržaja, zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu koja su na snazi i predstavljaju vlasništvo kompanije La Fantana ili provajdera odgovarajućeg sadržaja. Sva ova prava su zadržana.
 6. 5.5. Objavljivanje od strane korisnika na internet stranici ne predstavlja odricanje od našeg prava na ili u vezi sa internet stranicom. Osim što je ovde izričito odobreno, ne stičete nikakva prava, vlasništvo ili interes u vezi sa našom internet stranicom.
 7. 5.6. Sav softver koji se koristi na ovoj internet stranici je vlasništvo kompanije La Fantana. Sav sadržaj softvera, njegov razvoj i softver u celini zaštićeni su zakonom o autorskim pravima. Bilo koja druga upotreba, uključujući reprodukciju, modifikacije, distribuciju, prenos, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili izvršavanje sadržaja ove internet stranice nije dozvoljena bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije La Fantana
 8. Obaveštenja o komercijalnim događajima i akcijama
 9. 6.1. La Fantana može u bilo kom delu sajta da pokrene reklamne kampanje i / ili komercijalne akcije u bilo kom trenutku. Pokrenute kampanje i promotivne akcije ne zahtevaju saglasnost korisnika internet stranice.
 10. 6.2. Za promenu bilo kakvih sporednih elemenata u reklamnim kampanjama i / ili promocijama ni na koji način nije potrebna saglasnost korisnika, što se može obaviti u bilo koje vreme, bez prethodne najave.
 11. Kontakt, pismena saopštenja, obaveštenja. Reklamacije
 12. 7.1. Možemo vas kontaktirati putem pošte, e-maila, kratkih poruka (SMS-a), obaveštenja o upozorenju ili telefonom ili vam možemo nuditi informacije objavljivanjem na našem sajtu.
 13. 7.2. Možemo vam poslati pojedinačno obaveštenje ili na e-mail ili poštansku adresu ili u slučaju opšteg obaveštenja poslanog svim našim korisnicima ili kupcima objavljivanjem informacija na našem sajtu na odgovarajući način.
 14. 7.3. Sva obaveštenja prema nama moraju biti data u pisanom obliku, uključujući i putem e-maila na adresu office@lafantana.rs.
 15. 7.4. Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi sa našim uslovima i odredbama, proizvodom, uslugom La Fantane ili bilo kojim drugim aspektom, molimo vas da kontaktirate korisničku službu na kontakt podatke navedene na sajtu.
 16. Isključenje i ograničenje odgovornosti La Fantane
 17. 8.1. U skladu sa sledećim odeljkom, mi u našem svojstvu i u ime svojih pridruženih organizacija isključujemo bilo kakvu odgovornost (bilo na ugovornoj ili bilo kojoj drugoj osnovi) koja proizilazi iz ili u vezi sa pristupom ili upotrebom naše internet stranice ili bilo koje internet stranice. sa kojom je povezana, u meri u kojoj je to dopušteno važećim zakonodavstvom. Ovo isključenje se odnosi, ali nije ograničeno na:

štetu nastalu zbog nedostupnosti sajta ili tehničkih oštećenja sajta

o gubitak podataka;

o gubitke uzrokovane napadima uskraćivanja usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima;

o gubitak prihoda ili dobiti ili očekivane uštede;

o gubitke proizašli iz okolnosti van naše razumne volje i gubitke koji nisu razumno predvidljivi.

 1. Razno
 2. 10.1. Odricanje: Nijedno odricanje od bilo koje od odredaba ovih Uslova korišćenja neće stupiti na snagu ako nije izričito navedeno da se odriče i ako niste obavešteni pismeno.
 3. 10.2. Ništavnost: Ako bilo koji nadležni organ odluči da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća, nezakonita ili neprovediva po važećem zakonu, ova odredba će se menjati i tumačiti tako da najbolje postigne ciljeve prvobitne odredbe u meri u kojoj je dozvoljeno zakonom. Ostale odredbe ostaće na snazi.
 4. 10.3. Potpuni ugovor: Ovi uslovi korišćenja sadrže ceo ugovor između vas i nas u vezi sa korišćenjem naše internet stranice. Nijedna usmena ili pismena izjava ili izjava koja nije uključena u Uslove korišćenja neće biti obavezujuća za vas ili nas, osim ako se pismeno ne dogovorite između vas i nas.